• Gratis persoonlijk advies
  • 50+ winkels
  • Van interieurontwerp tot realisatie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ALLE DETAILLISTEN ZAAKDOENDE ONDER DE NAAM DECORETTE

l 1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op verkopen en leveringen van goederen aan afnemers alsmede op diensten verleend aan afnemers, voor zover deze verkopen/leveringen en/of dienstverleningen geschieden door winkels, die als franchise vestigingen behoren tot de franchiseketen Decorette in Nederland, hierna te noemen: de Decorette-winkel.

Artikel 2. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de Decorette-winkel een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de Decorette-winkel een aanbieding doet of een prestatie verricht;
b. zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. consument: de afnemer die niet handelt in uitoefening van een beroep of een bedrijf.

Artikel 3. Verkoop/levering uit voorraad
a. Verkoop en levering uit voorraad, d.w.z. uit de voorraad van de Decorette-winkel die door de afnemer ter zake wordt bezocht, geschiedt uitsluitend à contant, waarbij onder à contant mede wordt verstaan gegarandeerde bancaire betaalmiddelen.
b. Door de afnemer uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het desbetreffende betaalbewijs worden geruild of retour gebracht in iedere Decorette-winkel, mits die ruiling of retournering geschiedt binnen 8 dagen na aankoop, mits de desbetreffende artikelen ongebruikt en ongeopend zijn, en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.
d. Behoudens op grond van aantoonbare fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid b. bepaalde, zogenaamde metrage-goederen en goederen die speciaal zijn gemengd/samengesteld niet worden geruild of retour gegeven.

Artikel 4. Verkoop/levering op bestelling
a. De afnemer kunnen bij de Decorette-winkel uit, door Decorette geselecteerde en als zodanig aangeboden assortimenten, op staal c.q. monster goederen bestellen, welke goederen door de Decorette-winkel vervolgens in de benodigde hoeveelheid worden besteld bij de desbetreffende fabrikant/grossier.
b. Onder de bestellingen, bedoeld in lid a. zijn begrepen alle assortimentsgoederen, die op kleur en/of op maat moeten worden besteld en geleverd zulks met inbegrip van bestellingen op goederen, waarvan weliswaar voorraad als bedoeld in artikel 3. bestaat doch waarvan de door de klant gewenste/benodigde hoeveelheid of kleur afwijkt van de hoeveelheid of kleur(en) die tot de voorraad behoren.
c. Indien ten behoeve van een afnemer een bestelling bij een fabrikant/grossier wordt geplaatst, geschiedt zulks onder de navolgende voorwaarden:
1. Het risico van de juiste maten wordt toegerekend aan degene, die de maat heeft genomen, c.q. als maat heeft opgegeven hetgeen op het bestelformulier als maat/maten is vermeld. Dit betekent, dat de Decorette-winkel niet aansprakelijk is voor maatafwijkingen in het geleverde, als de maten van het geleverde niet corresponderen met de maten, opgegeven door de afnemer.
2. De Decorette-winkel is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen in bestelde en/of nabestelde goederen.
3. Levertijden worden steeds bij benadering opgegeven aan de afnemer. De Decorette-winkel is niet aansprakelijk als de (geplande) levertijd wordt overschreden. Overschrijding van levertijd levert geen reden op voor ontbinding van de koopovereenkomst.
4. Bij het plaatsen van een bestelling, dient de afnemer een aanbetaling te verrichten ten bedrage van 25% van de waarde van de te bestellen artikelen, zulks met een minimum van € 50,-. Het aanbetaalde bedrag wordt alleen terugbetaald als levering onmogelijk blijkt omdat de fabrikant/grossier de bestelde goederen niet aan de Decorette-winkel kan leveren.
e. Eigendomsvoorbehoud: de Decorette-winkel blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
f. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers: bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de Decorette-winkel gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Artikel 5. Dienstverlening/ambachtelijke werkzaamheden
a. Stoffeerwerkzaamheden: De Decorette-winkel is bereid om, in opdracht van de afnemer, vloerbedekking, gekocht bij de Decorette-winkel te leggen in door de afnemer daartoe aangegeven ruimtes en/of met deze vloerbedekking, voor zover mogelijk, trappen te bekleden.
b. Het leggen van vloerbedekking c.q. het met vloerbedekking bekleden van trappen, geschiedt slechts op basis van een vóóraf door de afnemer voor akkoord getekende prijsopgave. De verschuldigde kosten dienen direct nà de werkzaamheden à contant te worden afgerekend, waarbij gegarandeerde bancaire betaalmiddelen als ”contant” worden beschouwd of via eenmalige incasso. Op de te betalen kosten wordt geen korting toegestaan.
c. De afnemer dient er zorg voor te dragen dat de ruimte waarin respectievelijk de trap waarop vloerbedekking gelegd moet worden, op het voor de desbetreffende werkzaamheden afgesproken tijdstip ontruimd, droog en schoon is. De desbetreffende ruimte moet bovendien voor de stoffeerder op normale wijze bereikbaar zijn, zulks in verband met het transport van de benodigde hulpmaterialen en materialen.
d. Schilder-/behangwerkzaamheden worden door de Decorette-winkel op verzoek voor de afnemer verricht. In voorkomende gevallen wordt steeds op basis van de concrete omstandigheden bepaald onder welke voorwaarden de werkzaamheden zullen worden verricht, welke voorwaarden op een door de afnemer, voor akkoord te tekenen opdrachtbon worden vastgelegd. De Decorette-winkel is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onvoorziene omstandigheden in de ruimte waarin de schilder-/behangwerkzaamheden moeten worden verricht. De afnemer staat er ten opzichte van de Decorette-winkel voor in, dat hij alle bijzondere omstandigheden van de desbetreffende ruimte, vóór het vastleggen van de opdracht aan Decorette-winkel heeft
meegedeeld, en dat hij de kosten van meerwerk voortvloeiende uit omstandigheden, die niet aan de Decorette-winkel waren meegedeeld, volledig zal betalen.
e. Direct nà het gereedkomen van de schilder-/behangwerkzaamheden, dient door de afnemer à contant te worden betaald, waarbij gegarandeerde bancaire betaalmiddelen als ”contant” worden beschouwd.
f. Het atelier van de Decorette-winkel voert werkzaamheden uit in opdracht van de afnemer mits de kosten van die werkzaamheden (naaikosten, fournituren, etc.) vóóraf tezamen met de aangekochte materialen (gordijnstoffen e.d.) door de afnemer zijn betaald. Het maat-risico van, door het atelier te verrichten werkzaamheden (b.v. gordijnen naaien) ligt bij degene, die de maat heeft genomen. Dat betekent, dat de Decorette-winkel niet aansprakelijk is, als de gordijnen, kleedjes, kussens, etc. gemaakt op de maten, opgegeven door de afnemer blijken niet te passen.
g. Voor het plaatsen van gordijnrails e.d. gelden dezelfde regels als voor het leggen van vloerbedekking c.q. het bekleden van trappen.

Artikel 6. Orderbon/koopovereenkomst
Bestellingen van afnemer en opdrachten voor dienstverlening/ambachtelijke werkzaamheden worden altijd vastgelegd op, door de Decorette-winkel daartoe ingerichte orderformulieren. Op die formulieren bekrachtigt de afnemer met zijn handtekening zowel de juistheid van de vermelde prijzen/kosten als de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die op het formulier en/of de website www.decorette.nl zijn vermeld en die deel uitmaken van de overeenkomst.

Artikel 7. Garantie
a. De Decorette-winkel staat ervoor in, dat de aan de afnemer verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen in redelijkheid te stellen gebruikseisen.
b. Indien voor verkochte/geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die bepalingen door de Decorette-winkel bij de verkoop/levering aan de klant medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van (ver)koop en levering.
c. De Decorette-winkel staat ervoor in, dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van de afnemer worden uitgevoerd door ter zake deskundig personeel.

Artikel 8. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem/haar door de Decorette-winkel worden achtergelaten.

Artikel 9. Onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht
a. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die de Decorette-winkel bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
b. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht, behoudens in geval van overmacht, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de Decorette-winkel de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
c. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in lid van a. van dit artikel, zal slechts voor het niet uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
d. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. De annulering
a. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.
b. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de Decorettewinkel kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 11. Aanspreekbare (rechts)persoon
a. De afnemer die koopt bij c.q. een opdracht geeft aan een Decorette-winkel heeft uitsluitend die Decorette-winkel als wederpartij, hetgeen impliceert dat hij zich, in geval hij van mening zou zijn, dat enige overeenkomst/opdracht niet zorgvuldig is uitgevoerd, hij de desbetreffende Decorette-winkel terzake dient aan te spreken.
b. Indien een afnemer van mening zou zijn, dat een, door hem op de voet van lid a. aangesproken Decorette-winkel niet of niet behoorlijk heeft gereageerd op datgene waarop hij is aangesproken, kan de afnemer zich wenden tot EK Retail te Hoevelaken, die als franchisegever van de Decorette-winkel, alsdan zal trachten ter zake bemiddelend op te treden.

Artikel 12. Slotbepaling
a. Geschillen tussen een afnemer en een Decorette-winkel over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de afnemer als door de Decorette-winkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.